Praca zdalna – już za dwa tygodnie!

24.03.2023 | Wiadomości

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. To może być ostatni dzwonek na wdrożenie mechanizmów uwzględniających te zmiany w Państwa przedsiębiorstwie.

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub pracownikami, regulaminie pracy lub poleceniu pracy zdalnej.

W porozumieniu lub regulaminie określa się w szczególności:

a. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
b. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, tj. materiały i narzędzia pracy, instalacja, serwis narzędzi pracy;
c. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
d. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną;
e. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
f. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Typy pracy zdalnej:

a. praca zdalna może zostać określona w sposób szczegółowy w umowie o pracę,
b. praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Co ważne, Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej w przypadku, gdy zażąda jej m.in:

a. pracownica w ciąży,
b. pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
c. pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie BHP lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia m.in. materiałów i narzędzi pracy, jak również instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy lub do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z powyższym.

Jeśli nurtuje Państwa powyższa tematyka, lub szukają Państwo odpowiedzi na m.in. poniższe pytania:

1) W jaki sposób wprowadzić nowe przepisy?
2) Czy pracownik w każdym czasie może skorzystać z pracy zdalnej?
3) Czy pracodawca może wysłać pracownika na pracę zdalną?
4) Jakie są obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika uwzględniając nowe przepisy?
5) Czy każdy pracownik będzie mógł pracować zdalnie?
6) Komu nie można odmówić pracy zdalnej?
7) Czy można kontrolować pracownika w trakcie pracy zdalnej?
8) Kto ponosi koszty pracy zdalnej?

Prosimy o kontakt z kancelarią, udzielimy odpowiedzi oraz pomożemy wdrożyć mechanizmy dotyczące pracy zdalnej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 marca 2023 r.

autorzy:

Izabela Cybul‑Gruba

Radca prawny
+48 502 469 739 | i.cybul@kglegal.pl

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl