Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

10.11.2022 | Wiadomości

W alercie na temat planowanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego pojawiła się informacja o zmianach dotyczących postępowania egzekucyjnego. W niniejszym wpisie przybliżymy Państwu, jakich nowości należy oczekiwać.

Przede wszystkim wprowadzona zostanie kontrola, czy wniosek o podjęcie określonych czynności egzekucyjnych lub żądanie złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji w trybie art. 761 k.p.c. nie został złożony w celu szykanowania dłużnika i czy jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji. W przypadku uznania, że wysoce prawdopodobne jest nieprzyczynienie się przez złożenie wniosku do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji lub w sytuacji uznania, że zachodzą podstawy do przyjęcia, że wierzyciel wniósł go wyłącznie w celu szykanowania dłużnika, będzie on podlegał oddaleniu.

Drugą najważniejszą nowością jest wprowadzenie przepisu, na mocy którego, braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem nie stanowią podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Informację o brakach uniemożliwiających działanie dłużnika komornik będzie obowiązany przekazać wraz z aktami sprawy sądowi, który z urzędu ustanowi kuratora, jeżeli jest to konieczne dla ochrony interesów dłużnika, a majątek dłużnika wystarcza na pokrycie kosztów z tym związanych. Komornik tylko w razie potrzeby wstrzyma się z czynnościami do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie ustanowienia kuratora. W przypadku wystąpienia ponownej potrzeby ustanowienia kuratora, sąd w miarę możliwości ustanowi tego samego kuratora. Ograniczy to znacznie możliwość działania przeciwko toczącej się egzekucji przez jednostki organizacyjne.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl