Wielka podwyżka kar i zawieszenie biegu przedawnienia na czas epidemii

24.04.2021 | Wiadomości

Zgodnie z przyjętą we wtorek 20 kwietnia Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, od 1 maja 2021 roku przepis art. 48 §2 Kodeksu karnego skarbowego ulega zmianie. Mandatem karnym będzie można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W praktyce, oznacza to, że maksymalna wartość mandatu nakładanego za wykroczenie wzrośnie z 5.600 zł do 14.000 zł, bowiem rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596) minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone do kwoty 2800 zł.

Jak rząd uzasadnia nowelizację? Autor projektu dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe – „Jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe. Zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe, gdy weźmie się pod uwagę, że brak możliwości zastosowania adekwatnej do czynu sankcji przez organ mandatowy skutkuje koniecznością występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.”.

Zmiany pojawiają się również w Kodeksie karnym – „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie sześciu miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe” Tak brzmi art. 15zzr1 nowelizacji w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.3), przyjęta przez Sejm we wtorek 20 kwietnia.

Nowelizacja przewiduje również, że do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosowane będą przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Należy zatem zaznaczyć, że jeżeli dany czyn przedawnił się przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, nie będzie podlegał ściganiu.

Anna Fundowicz

Młodszy prawnik
+48 22 856 36 60 | a.fundowicz@kglegal.pl