Status zawodnika piłki nożnej oraz formy kontraktu

26.04.2021 | Wiadomości

Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: „Statut PZPN” lub „Statut”) wyszczególnia w art. 69 § 1 dwa statusy sportowca uprawiającego piłkę nożną. Taki sportowiec może posiadać status amatora bądź zawodnika profesjonalnego. Status piłkarza zawodowego, zgodnie z § 2 ww. przepisu, ustalany jest przez Zarząd PZPN, po uprzednim zasięgnięciu opinii ligi zawodowej, do której przynależy klub danego zawodnika.

Zawodnikiem profesjonalnym – zgodnie z art. 71 Statutu PZPN – jest piłkarz, który posiada pisemną umowę z klubem lub otrzymuje od klubu wynagrodzenie bądź inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe mimo nie podpisania z nim umowy.

Status amatorów reguluje zaś art. 70 Statutu PZPN. Jest to zawodnik, który otrzymuje wyłącznie zwrot wydatków poniesionych z tytułu kosztów podróży, zakwaterowania w związku z meczami oraz kosztów zakupu sprzętu piłkarskiego, szkolenia i ubezpieczenia.

W uproszczeniu – w świetle statutu PZPN – kryterium rozróżniającym amatora od zawodowca jest wyłącznie kryterium finansowe. Za zawodowca uznaje się każdego piłkarza, którego wynagrodzenie wypłacane przez klub z tytułu uprawiania piłki nożnej przekracza konieczne do poniesienia przez takiego piłkarza wydatki na ten cel.

Statut PZPN nie precyzuje formy w jakiej musi być zawarty kontrakt z zawodnikiem. Może to być zarówno umowa o pracę, jak i inna umowa cywilnoprawna. Ma to znaczenie o tyle, że wyłącznie w przypadku zawarcia z piłkarzem umowy o pracę – strony umowy będzie obowiązywał polski kodeks pracy.

Istnieje również forma quasi kontraktu, który w chwili obecnej reguluje Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN (dalej jako: „Uchwała”), określany jako Kontrakt U18.

Jest to umowa między klubem a zawodnikiem, który na dzień zawierania kontraktu ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia. Kontrakt taki zgodnie z art. 13 ww. Uchwały może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych takiego zawodnika i na okres nie dłuższy niż 3 lata. Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto takiego zawodnika musi wynosić przynajmniej 500 zł.

Adam Wawrzeńczyk

Aplikant adwokacki
+48 518 532 957 | a.wawrzenczyk@kglegal.pl