Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

15.06.2023 | Wiadomości

Kwota wolna w podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od pokrewieństwa (powinowactwa) pomiędzy stronami. Kwota ta wynosi:

  1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do II grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Do III grupy zalicza się: innych nabywców.

Należy także wspomnieć o zw. „0” grupie podatkowej. Zalicza się do nich małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby te będą zwolnione z podatku, o ile zgłoszą fakt nabycia darowizny/spadku naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty nabycia. Dodatkowo w przypadku darowizny środków pieniężnych, musi być ona udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, przekazem pocztowym.

Kwota wolna dla każdej z grup podatkowych w podanej wysokości obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. Wówczas stanowiła około 12-krotność (I grupa), 9-krotność (II grupa) i 6-krotność (III grupa) ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po 20 latach jej obowiązywania, ustawodawca postanowił urealnić wartość kwoty wolnej w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym od 1 lipca kwota wolna od podatku wyniesie:

  1. 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  2. 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  3. 18 060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W przypadku kilku darowizn od tej samej osoby sumuje się je w okresach pięcioletnich począwszy od 1 lipca 2023 r.

Z nowelizacji zostały usunięte natomiast przepisy dotyczące limitowania kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w przypadku otrzymania darowizny od wielu osób, tzw. podatek od zbiórek. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn zawierającej przepisy dotyczące opodatkowania darowizn przekraczających kwotę 54.180 zł otrzymanych od wielu darczyńców zostały podpisane przez Prezydenta, jednak w okresie vacatio legis zostały one uchylone. Nie wywołują zatem skutków prawnych.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl