Zawieszenie biegu terminów na załatwienie spraw toczących się przed wojewodami

29.04.2022 | Wiadomości

15 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym aktem prawnym wprowadzono szereg zmian dotyczących cudzoziemców przebywających na terenie Polski. W zakresie legalizacji pobytu i pracy istotną zmianą jest wprowadzenie przepisów zawieszających bieg terminu na załatwienie spraw toczących się przed wojewodami z zakresu:

  1. Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  2. Zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zmiany zezwolenia Blue Card;
  3. Cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Bieg terminu zgodnie z przepisami w/w ustawy zawieszony zostaje do dnia 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że organ przed którym toczone jest postępowanie zwolniony jest z odpowiedzialności za bezczynność oraz przewlekłość w związku z postępowaniami toczącymi się w okresie zawieszenia. Zmiana ta ma na celu odciążenie urzędów wojewódzkich, do których w związku z wojną w Ukrainie wpływa zdecydowanie więcej wniosków. Wprowadzone rozwiązania mają dać czas na dostosowanie procedur funkcjonowania administracji, by umożliwić jak najsprawniejsze działanie w obecnej sytuacji.

Kluczowe jednak jest to, iż przedmiotowa zmiana nie sprawia, że sprawy nie będą rozpatrywane przez urzędy. Postępowania mogą się nadal toczyć przed właściwymi organami. Pomimo zawieszenia biegu terminu, nadal istnieje możliwość występowania z wnioskami dotyczącymi w/w zezwoleń. Z pewnością jednak istnieje ryzyko, że w związku z tym wzrośnie czas trwania postępowań.

Podsumowując, zaznaczyć warto, że opisana zmiana nie ma bezpośredniego wpływu na procedurę aplikowania o w/w zezwolenia. Powoduje ona skutki głównie wobec organów administracji publicznej, a nie cudzoziemców, w których przypadku główną różnicą może być przede wszystkim wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl

Paweł Józefowicz

Prawnik
+48 22 856 36 60 | p.jozefowicz@kglegal.pl