Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik

Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami.

Opiniuje umowy zawierane w procesie inwestycyjnym oraz udziela wsparcia prawnego w zakresie ich wykonywania.

W swojej praktyce wykonuje również audyty prawne nieruchomości – due diligence.

Reprezentuje klientów kancelarii przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości, czy decyzjami wydawanymi w toku procesu budowlanego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską. Krytycznie analizuje plany miejscowe w celu ich zaskarżenia do sądu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ważne projekty prowadzone przez adwokata Michała Rutkowskiego w ostatnim czasie:

  • wieloaspektowa obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych z funkcjami usługowymi;
  • obsługa wielomilionowych sporów uczestników procesu budowlanego;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących nieruchomości objętych ochroną konserwatorską, w tym uzyskanie uzgodnień organu ochrony konserwatorskiej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku wielorodzinnego;
  • obrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków wielorodzinnych przed składanymi do nich przez osoby trzecie odwołaniami oraz zarzutami;
  • reprezentacja klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • przygotowanie raportów prawnych due diligence dla inwestorów w branży nieruchomości komercyjnych oraz deweloperskich;