Zgłoszenie znaku towarowego

01.07.2021 | Technoglogy

Jak należy zgłosić znak towarowy oraz czego możemy spodziewać się w trakcie rozpatrywania naszego zgłoszenia? Mam nadzieję, że uda mi się choć w pewnym stopniu przybliżyć ten proces.

  1. Zacznijmy od tego, co musi się znajdować w podaniu o udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy, składanym do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP). W zgłoszeniu oprócz wskazania podstawowych danych teleadresowych podmiotu, któremu prawo ma zostać udzielone, i ewentualnie danych pełnomocnika (jeśli występuje) – należy określić sam znak towarowy. Przede wszystkim trzeba przedstawić znak na formularzu bądź też można dołączyć go do podania jako załącznik. Dodatkowo należy określić rodzaj znaku, wskazać jego kolorystykę oraz opisać wygląd. W tym miejscu może pojawiać się wątpliwość, czy możliwym jest zgłoszenie kilku znaków towarowych w jednym zgłoszeniu. Jednakże takowej możliwości nie ma. Przedmiotem jednostkowego zgłoszenia może być tylko jeden znak towarowy.

Jeśli natomiast chcielibyśmy dokonać zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub razem z innym podmiotem uzyskać wspólne prawo ochronne do znaku, to do zgłoszenia należy również dołączyć regulamin używania znaku. W tego typu regulaminie jesteśmy obowiązani wskazać:

1) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;
2) osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo o własności przemysłowej (dalej: u.p.w.p.) – w przypadku wspólnego znaku towarowego;
3) osoby, o których mowa w art. 122 ust. 1 u.p.w.p. – w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Kolejny krok to wskazanie towarów, dla których znak jest przeznaczony.

Wytyczne w tym zakresie tyczą się w szczególności używania polskiej terminologii technicznej oraz sposobu sporządzenia i obszerności wykazu towarów. Różnice nośników w ramach znaków towarowych także mają swoje znaczenie przy dokonywaniu zgłoszenia.

Chęć zgłoszenia znaku towarowego graficznego wiąże się oczywiście z obowiązkiem dołączenia do wniosku fotografii lub odbitki przedstawiającej nasz znak. Analogicznie, jeśli znakiem towarowym jaki chcemy zgłosić jest znak dźwiękowy, to należy dołączyć do zgłoszenia nośnik, na którym znajduje się nagrany dany zapis dźwiękowy znaku.

Warto również wskazać, że Urząd Patentowy może dokonać poprawek w dokumentacji przedstawionej w ramach zgłoszenia znaku towarowego, jednakże dotyczy to wyłącznie usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych.

  1. Przejdźmy teraz do kolejnego etapu procesu zgłoszenia znaku towarowego, z którym mamy do czynienia po złożeniu wniosku. W zależności od naszych działań, jak i prawidłowości przygotowanego przez nas wniosku, Urząd Patentowy RP wydać różnego rodzaju rozstrzygnięcia:

1) jeżeli podanie zostało prawidłowo wniesione bądź zostało właściwie uzupełnione – UPRP wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, zgodne z żądaniem zgłaszającego;
2) jeżeli zgłoszenie znaku towarowego nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa – UPRP może wezwać zgłaszającego do usunięcia stwierdzonych błędów lub braków, pod rygorem umorzenia postępowania w całości lub w części;
3) UPRP może także stwierdzić brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy; sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy oznaczenie, które przedstawiamy w zgłoszeniu, nie może być uznane za znak towarowy; dzieje się tak wówczas, gdy owo oznaczenie pozostaje sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, czy też zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym. Pełny katalog, na podstawie którego UPRP może stwierdzić brak warunków do uzyskania prawa ochronnego na dany znak towarowy, zawiera się w art. 129’1, art. 136’1 oraz w art. 136’3 u.p.w.p. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek negatywnych, wskazanych w przywołanych wyżej przepisach, UPRP wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego, od której oczywiście przysługuje prawo wniesienia odwołania.

W celu zagwarantowania prawidłowego przejścia przez powyżej opisaną procedurę można skorzystać z pomocy specjalistów, zgłoszenie bowiem może być składane również przez pełnomocnika. Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z naszym najnowszym wpisem na blogu Technoglogy.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl