Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

06.07.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W zeszłym tygodniu zapowiedzieliśmy rozpoczęcie cyklu związanego z realizacją inwestycji na gruntach rolnych – tę tematykę będziemy jednak analizować od kolejnego wtorku, gdyż dostaliśmy od Państwa dodatkowe pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wychodząc zatem naprzeciw wątpliwościom dzisiaj zajmiemy się właśnie tym nowym rejestrem, zaś o gruntach rolnych napiszemy już za tydzień.

Jak wskazywaliśmy w zeszłym tygodniu (#57) w dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw we wszystkich rodzajach budynków. Podstawy prawne tego obowiązku można znaleźć w rozdziale 5a i 5b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. CEEB prowadzony jest przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a w praktyce informacje do systemu przekazywać będą właściwe gminy.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są przede wszystkim właściciele budynków. Ustawa dopuszcza jednak, by deklarację złożył także zarządca budynku, co przede wszystkim będzie mieć miejsca w przypadku budynków wielorodzinnych, galerii handlowych lub magazynów, w tym tych zarządzanych przez wyspecjalizowane firmy. Warto też pamiętać, że także właściciele lub zarządcy lokali, jeżeli posiadają indywidualne źródła ciepła lub spalania paliw (np. piecyki gazowe lub kominki w mieszkaniach) powinni taką deklarację złożyć samodzielnie (niezależnie od deklaracji składanej przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej). Jak wskazuje GUNB, w przypadku współwłasności wystarczy jak tylko jeden ze współwłaścicieli złoży deklarację dotyczącą całego budynku – przy czym powinna ona obejmować wszystkie źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy dla budynków istniejących, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r. Co oznacza, że właściciele i zarządcy budynków użytkowanych przed dniem 1 lipca 2021 r. mają jeszcze rok na dopełnienie tych obowiązków. Informacja o powstaniu CEEB jest jednak szczególnie ważna dla budynków, które zostają oddane do użytkowania od lipca 2021 r., gdyż tutaj termin wynosi zaledwie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw (co do zasady będzie to moment wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy). Ten sam czternastodniowy termin obowiązuje w przypadku, gdy dochodzi do zmian w rodzaju lub liczbie źródeł ciepła lub spalania paliw, gdyż każda taka zmiana wymaga aktualizacji poprzez złożenie nowej deklaracji.

Od strony praktycznej warto wskazać, że deklarację można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej. Na pewno ułatwieniem, jest to, że formularz do złożenia deklaracji elektronicznie jest już dostępny online za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (tzw. ZONE) pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/. Klikając w ikonkę „złóż deklarację” zostaniemy przekierowani najpierw do logowania do portalu usług publicznych, by po zalogowaniu uzyskać dostęp do portalu ZONE. Następnie należy „dodać budynek” poprzez wskazanie adresu, a następnie wybrać, czy chcą Państwo wypełnić: deklarację A – dla budynków i lokali mieszkalnych albo deklarację B – dla budynków i lokali niemieszkalnych. Deklarację należy wypełnić, a następnie wysłać przy użyciu podpisu elektronicznego. Przed rozpoczęciem wypełniania warto przygotować informację o rodzajach ogrzewania i ewentualnych klasach tych źródeł. Jeżeli źródeł jest więcej należy w deklaracji wskazać wszystkie. Wersję papierową można zaś złożyć osobiście lub wysłać na adres właściwego urzędu gminy.

Warto wskazać, że brak złożenia deklaracji jest obarczony sankcją karną. Zgodnie z przepisami za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny, nakładana w trybie Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia. Co istotne, ten sam artykuł przewiduje możliwość zastosowania instytucji czynnego żalu, który pozwala na złożenie deklaracji po terminie bez nałożenia grzywny – pod warunkiem, że wcześniej wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie powziął informacji popełnieniu takiego wykroczenia. Tak skonstruowany przepis ma przede wszystkim na celu zachęcić zobowiązanych do złożenia deklaracji, nawet jeżeli byłoby to po terminie (wydaje się, że w praktyce przy wielu formalnościach związanych z dopuszczeniem budynku do użytkowania termin 14 dni na tę deklarację może być przekraczany).

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli informujemy, że Nowa ustawa deweloperska została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (poz. 1177). Oznacza to, że jej przepisy wejdą w życie w dniu 1 lipca 2022 r. – proponujemy już dzisiaj wpisać tę datę na czerwono do kalendarza.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor i redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl