Zmiany w prawie – sierpień 2022

02.08.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W naszym pierwszym sierpniowym Poranku dla budowlanki, zgodnie z nową serią naszych artykułów, przedstawimy Państwu najważniejsze, ostatnie zmiany w prawie (zarówno te wprowadzone, jak i zaplanowane), które mogą okazać się istotne dla rynku nieruchomości oraz całej branży budowlanej.

1. Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem, wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny należnej od dewelopera posiadającego:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,45%,
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,1%.

Na tę chwilę nie są to zatem maksymalne stawki, jakie zakłada Nowa ustawa deweloperska (1% dla otwartego i 0,1% dla zamkniętego rachunku powierniczego – o czym szczegółowo pisaliśmy w artykule #56).

2. Nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – umożliwienie doręczania pism na skrytkę pocztową

W dniu 7 lipca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która między innymi umożliwiła doręczanie pism na skrytkę pocztową. Zmiana ta ma ułatwić dostęp do sądu osobom, które z różnych przyczyn nie mogę odbierać korespondencji w miejscu zamieszkania, w tym osobom bezdomnym.

Dodany przepis (tj. art. 69 § 2 Ppsa) określa, że: ,,Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata. W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono pismo, oraz zamieszcza się informację, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.”

3. Polski Ład 2.0 – powrót do opodatkowania wg. skali podatkowej także dla osiągających dochód z najmu prywatnego

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana Polskim Ładem 2.0., umożliwiła między innymi wybór rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali:

  • na podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy,
  • na ryczałcie – dodatkowo do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

Ten wybór pozwala skorzystać zarówno z obniżonej (12%) stawki podatku, a także 30 tys. kwoty wolnej i podwyższonego progu podatkowego do 120 tys. zł.

Z możliwości powrotu na skalę mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby osiągające dochód z najmu prywatnego – wystarczy, że zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu PIT-36.

Jednocześnie należy wskazać, że uzyskiwane od 2023 roku przychody z najmu prywatnego opodatkowane będą wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

4. Przyjęcie projektu nowelizacji poprawiającej efektywność energetyczną budynków

W dniu 26 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Nowe rozwiązania wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce. Zaplanowane rozwiązania zakładają wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.). Ponadto, zakłada się zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Podniesiona ma zostać także jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

5. Kolejny etap w cyfryzacji postępowań budowlanych – Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane

Nadszedł kolejny etap cyfryzacji postępowań administracyjnych w obszarze budownictwa – 20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane. Przede wszystkim umożliwia ona inwestorom prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej (przez system EDB).

Ponadto, ustawa umożliwia prowadzenie w postaci elektronicznej książki obiektu budowlanego. Dodatkowo w ustawie Prawo budowlane wprowadza się przepisy regulujące działanie portalu e-Budownictwo.

Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania wszelkich dokumentów związanych z procesem budowlanym, między innymi wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia rozbiórki, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane itp.

Ułatwienia dotyczą także egzaminów na uprawnienia budowlane – mogą się one odbywać w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Co do zasady ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, za wyjątkiem kilkunastu przepisów, które wchodzą w życie 1 sierpnia 2022 r., po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia lub z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do śledzenia naszego cyklu artykułów – już za tydzień podsumujemy cztery lata obowiązywania ustawy przekształceniowej, a także wypracowywaną w jej zakresie praktykę urzędów i sądów.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 2 sierpnia 2022 r.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl