Zmiany w przepisach dotyczących czynnego żalu

15.10.2021 | Wiadomości

Ostatnie zmiany dotyczące złożenia czynnego żalu, które weszły w życie od 5 października 2021 r., podały w wątpliwość czy po tej dacie będzie nadal możliwe zawiadomienie organu, o możliwym uszczupleniu podatkowym, drogą elektroniczną. Czasy pandemii COVID-19 przyzwyczaiły nas do załatwiania większości spraw, również urzędowych, elektronicznie. Modyfikacja treści art. 16 §4 Kodeksu Karnego Skarbowego w pierwszej chwili zdaje się więc być krokiem wstecz. Uspokajamy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministra Finansów, po zmianie KKS nadal możliwe jest składanie zawiadomienia o czynnym żalu drogą elektroniczną.

Zmiany w przepisach dotyczących czynnego żalu, tzn. w art. 16 §4 KKS (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.), zostały dokonane na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, ze zm.) i weszły w życie 5 października 2021 r. Poprzednie brzmienie tego przepisu literalnie wskazywało na możliwość zawiadomienia organu, o popełnieniu czynu wypełniającego znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na piśmie utrwalonym m.in. w postaci elektronicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Zmiana ta rodzi pytanie czy sformułowanie „na piśmie” utrzymuje możliwość złożenia czynnego żalu drogą elektroniczną.

Z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Oznacza to, że wprowadzona zmiana ma wyłącznie charakter dostosowawczy a nie modyfikuje w żadnym stopniu treści merytorycznej tego przepisu. Zgodnie z komunikatem wydanym przez MF, który można przeczytać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/e-czynny-zal-w-s…, od 5 października 2021 r. nadal możliwe jest skuteczne złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną.

Pamiętać należy jedynie, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl