Postępowanie sądowe w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej prawomocnie zakończone

08.11.2021 | Wiadomości

W dniu 16 stycznia 2020r. Rada m.st. Warszawy podjęła długo wyczekiwaną uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, potocznie zwaną uchwałą krajobrazową. Niestety tak wyczekiwany przez wielu akt prawa miejscowego nie mógł wejść w życie, gdyż Wojewoda Mazowiecki w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność całości uchwały. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Wojewoda w głównej mierze zwrócił uwagę na brak ponownego wyłożenia uchwały do publicznego wglądu po wprowadzeniu zmian po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz po uwzględnieniu uwag po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu. Zwrócił również uwagę na błędy merytoryczne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone przez miasto Warszawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2020r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę miasta Warszawy (sygn. akt IV SA/Wa 899/20). Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku (dostępnym pod adresem https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/132E24D010) skarga miasta nie zasługiwała na uwzględnienie z uwagi na podzielenie przez WSA w Warszawie stanowiska Wojewody co do istotnego naruszenia trybu podjęcia uchwały krajobrazowej. Należy wskazać, że sąd nie podzielił części zarzutów Wojewody odnoszących się do treści samej uchwały.

Wyrokiem z dnia 21 września 2021r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 1005/21). Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.

Zgodnie ze wskazaniem WSA w Warszawie zastosowanie będzie miał tu art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym procedurę uchwałodawczą należy powtórzyć tylko w niezbędnym zakresie.

Oznacza to, że obecnie m.st. Warszawa może powrócić do procedowania uchwały krajobrazowej, a na uporządkowanie przestrzeni publicznej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik
+ 48 507 935 712 | m.rutkowski@kglegal.pl