Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy poprzez wprowadzenie nowej definicji mobbingu

15.08.2020 | Wiadomości

W dniu 2 lipca 2020 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy pod nr druku 463. Obecnie po 1 czytaniu w sejmie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w definicji mobbingu poprzez dodanie sformułowania, że za mobbing należy również uznać działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy zmiana ustawy kodeks pracy wynika z obowiązków spoczywających na organach państwowych, które mają za zadanie zagwarantować ochronę pracowników, w tym ochronę przez niezgodnymi z prawem lub nieuzasadnionymi działaniami pracodawcy oraz kontroli przestrzegania prawa pracy. Jak słusznie wskazuje projektodawca, Konstytucja gwarantuje ochronę wartości powiązanych z pracą, a bezapelacyjnie za naczelne wartości należy uznać równouprawnienie płci również z życiu gospodarczym. Konstytucja przewiduje jednoznacznie, że kobiety i mężczyźni mają takie samo prawo do wynagradzania za pracę jednakowej wartości. Celem nowelizacji jest wzmocnienie instrumentów państwa pozwalających na zrównanie płac kobiet i mężczyzn oraz poprawienie pozycji kobiet na rynku pracy.

Znamienne jest, jak czytamy w uzasadnieniu, że w 2018 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował, iż przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. W ocenie projektodawcy, przedstawione powyżej zmiany w Kodeksie pracy są odpowiedzią na alarmujące statystyki oraz pozwolą na egzekwowanie zasady jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości.

Wyżej opisane zmiany przedstawione zostały na podstawie tekstu projektu Ustawy z dnia 2 lipca 2020 r. Obecnie odbyło się 1 czytanie w sejmie, co oznacza że zmiany mogą być modyfikowane. Na bieżąco będziemy Państwa informować o pracach nad projektem.

Karolina Bogumił‑Łagowska

Radca prawny
+48 797 661 729 | k.bogumil@kglegal.pl