Najistotniejsze propozycje zmian w KPC

31.03.2021 | Wiadomości

Prezes Rady Ministrów 15 stycznia 2021 roku skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zespół procesowy kancelarii Graś i Wspólnicy sp.k. wskazuje najistotniejsze propozycje:

  1. Wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości przez Komornika w drodze licytacji elektronicznej. Taka forma sprzedaży mogłaby zostać zastosowana na wniosek uprawnionego wierzyciela. Projekt ustawy wskazuje proces internetowej sprzedaży, z którego można wnioskować, że będzie on w całości przeprowadzany zdalnie.
  2. Zmianę przepisów COVID-owych poprzez uchylenie możliwości wniesienia przez stronę postępowania sądowego wniosku o przeprowadzenie rozprawy w przypadku skierowania sprawy na posiedzenie niejawne.
  3. Wszelkie rozprawy toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi byłyby przeprowadzane zdalnie. W przypadku niemożliwości skorzystania z urządzeń pozwalających na kontaktowanie się na odległość Przewodniczący uprawniony będzie do przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.
  4. Adwokaci i radcy prawni zobowiązani będą do podania adresu służbowej poczty elektronicznej i numeru telefonu. W braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręczy profesjonalnym pełnomocnikom cyfrowe odwzorowania pism za pośrednictwem portalu informacyjnego. Po upływie 14 dni od umieszczenia pisma na portalu informacyjnym pismo zostanie uznane za doręczone, chyba że odbiorca pisma zapozna się z nim w dacie wcześniejszej (wtedy data zapoznania się z dokumentem będzie stanowić datę doręczenia).
  5. W związku z wprowadzeniem możliwości cyfrowego doręczania pism adwokaci i radcy prawni będą zobligowani do dołączania do korespondencji dodatkowych elektronicznych odpisów pisma wraz z jego załącznikami. Obowiązek ten będzie odnosił się do pism, które według przepisów podlegają doręczeniu drugiej stronie przez sąd.
  6. Stworzono również katalog spraw pilnych (m.in. sprawy w których orzeczono środek zabezpieczający, w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, czy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania), które w przypadku zaprzestania czynności przez konkretne sądy będą mogły być przekazane do innych sądów na obszarze apelacji, bądź do innych sądów spoza obszaru apelacji.

    Wydaje się, że wprowadzenie możliwości doręczania korespondencji przez system teleinformatyczny może implikować wiele ryzyk związanych z terminami. Pożądane zatem będzie zatrudnienie prawnika, który będzie biegle korzystał z portalu informacyjnego oraz sumiennie sprawdzał wszelkie publikacje w sprawach.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl