Obowiązki podatkowe w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

22.06.2023 | Wiadomości

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 od 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan epidemii. W wyniku poprawy sytuacji epidemiologicznej stan ten został zniesiony 16 maja 2022 r. Od tego dnia obowiązywał natomiast stan zagrożenia epidemicznego. Zostanie on odwołany 1 lipca 2023 r. Oznacza to nie tylko zniesienie obowiązku używania maseczki w przychodniach i szpitalach, ale wywoła również skutki na gruncie prawa podatkowego.

Raportowanie schematów podatkowych

W okresie stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego zawieszony został obowiązek raportowania innych niż transgraniczne schematów podatkowych (schematy krajowe). W związku z powyższym konieczne będzie dokonanie weryfikacji transakcji z okresu od marca 2020 r. do czerwca 2023 r. pod kątem zakwalifikowania ich jako schematów podatkowych. Termin na zgłoszenie schematu podatkowego zacznie biec po 30 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że będzie on jeszcze zawieszony do końca lipca.

Certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji podatkowej, których ważność upłynęła w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, a także certyfikaty bez daty ważności – w przypadku których okres 12 miesięcy od momentu wydania upływał w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, zachowują swą ważność do 2 miesięcy po odwołaniu tych stanów. Płatnik podatku może się nimi posłużyć, jeżeli uzyskał oświadczenie podatnika, że dane w nich zawarte nie uległy zmianie. Certyfikaty te utracą ważność z końcem sierpnia. W celu skorzystania z preferencji podatkowych związanych z podatkiem u źródła, konieczne będzie uzyskanie od kontrahenta aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Ceny transferowe

W przypadku dokonywania korekty cen transferowych dokonywanych w momencie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub za rok podatkowy w którym stany te obowiązywały, podmiot dokonujący korekty zwolniony jest z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty.

Ponadto dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi zniesiono warunek nieponiesienia straty przez podmiot powiązany – w przypadku, gdy obroty podmiotu spadły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje obowiązek posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, a przy poniesieniu straty przez podmiot powiązany konieczne będzie sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Biała lista VAT

Do końca okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obowiązuje również dłuższy termin na zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego dokonania zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy. Termin ten obecnie wynosi 14 dni. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego obowiązywać będzie termin 7 dni. Niedochowanie terminu zgłoszenia może mieć znaczące skutki. W takiej sytuacji podmiot odpowiada bowiem solidarnie całym swoim majątkiem wraz z kontrahentem za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na opłaconą dostawę towarów lub świadczenie usług.

Interpretacje podatkowe

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje również skutki dla urzędów. W czasie jego obowiązywania ustawowy czas na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej został wydłużony do 6 miesięcy. Od 1 lipca zostanie przywrócony okres 3 miesięcy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl