Nowe wysokości opłat za wydanie dokumentów pobytowych

05.08.2022 | Wiadomości

Na podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583), od 29 lipca obowiązują nowe wysokości opłat za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz dokumentu o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”. Nowe stawki mają uwzględniać koszty zakupu i utrzymania stanowisk do pobierania danych biometrycznych oraz zakupu i personalizacji blankietów dokumentów.

Na podstawie zaktualizowanych stawek, za wydanie lub wymianę powyższych dokumentów Urzędy pobierać będą następujące kwoty:

 • karta pobytu (w tym karta pobytu wydawana z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
 • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 200 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi natomiast dla:

 • karty pobytu – 300 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł.

Zastosowanie nowych stawek zależy od daty złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, lub w przypadku kart pobytu – daty złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl