Zmiany w oznakowaniu stacji paliw

03.07.2020 | Wiadomości

Szanowni Państwo,
w Alercie z marca 2020 r. informowaliśmy Państwa o tym, że od 1 lipca 2020 r. w życie wchodzi część przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, na mocy których wprowadzony zostaje szereg zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (zwanej dalej: ustawą).

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 9ca ust. 4 ustawy szczegółowy sposób oznakowania miejsc tankowania paliwem ciekłym oraz oznakowania samochodów określony zostanie w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii.

W związku z powyższym, w dniu 25 maja 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazujących na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu silnikowego. Projekt zakłada, że Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu, celem Rozporządzenia jest ujednolicenie zasad dotyczących oznakowania miejsc tankowania paliw ciekłych oraz formy i sposobu udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego.

Projekt zakłada, że do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości tankowania pojazdów samochodowych paliwem ciekłym, stosowane będą identyfikatory, w których zamieszczone zostaną symbole w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle wewnętrznym.

Paliwo ciekłe typu oleju napędowego będzie podlegać oznaczeniu identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszczony zostanie symbol „BX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określona zostanie liczba wskazująca maksymalną zawartość biokomponentów wyrażoną w procentach.

Natomiast paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznaczane będzie za pomocą identyfikatora w kształcie okręgu, w środku którego zamieszczony zostanie symbol „EX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określona zostanie liczba wskazująca maksymalną zawartość biokomponentów lub eterów wyrażoną w procentach objętościowych.

Ponadto, należy wskazać, że w projekcie znalazły się również wymogi dotyczące dokładnej wielkości identyfikatorów. Długość boku identyfikatora dotyczącego paliwa ciekłego typu oleju napędowego, który umieszczony zostanie na pistolecie wydobywczym, w instrukcji obsługi pojazdów oraz na korku bądź klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka, będzie musiała wynosić co najmniej 13 mm. Jeżeli natomiast identyfikator ten zostanie umieszczony na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych, długość boku przedmiotowego identyfikatora będzie musiała wynosić minimum 30 mm.

W projekcie znalazły się również analogiczne regulacje w zakresie identyfikatorów dotyczących paliwa ciekłego typu benzyny silnikowej. W tym przypadku, jeśli identyfikator zostanie umieszczony na pistolecie wydobywczym, w instrukcji obsługi pojazdów oraz na korku bądź klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka, średnica identyfikatora będzie musiała wynosić co najmniej 13 mm. Natomiast, jeśli identyfikator zostanie umieszczony na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych, średnica ta będzie musiała wynosić minimum 30 mm.

W projekcie określono również, że w przypadku identyfikatorów, które umieszczone zostaną na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych, grubość linii zewnętrznej identyfikatora będzie musiała wynosić 1,4 punktu, a w pozostałych przypadkach 3,2 punktu. Ponadto, wskazane zostało, że rozmiar czcionki danego symbolu będzie musiał zostać dostosowany do wielkości identyfikatora, przy czym czcionka ta nie będzie mogła być mniejsza niż 14 punktów.

W tym miejscu należy również wspomnieć o tym, że w celu ułatwienia wizualizacji wyglądu obu identyfikatorów, do projektu rozporządzenia załączony został ich dokładny wzór.

Powyższe zmiany są jednym z elementów rządowego projektu zakładającego zapewnienie stabilnego funkcjonowania sektora paliwowego w Polsce oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa paliwowego państwa na najbliższe lata.

Kamil Dąbrowski

Adwokat
+48 660 516 065 | k.dabrowski@kglegal.pl


Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl