Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

20.10.2021 | Wiadomości

W systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 roku odnotujemy szereg zmian dotyczących zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Wynikają one z nowelizacji Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku. Będą to przede wszystkim:

  1. Ubezpieczenie chorobowe osób objętych jego dobrowolną formą (a więc przede wszystkim przedsiębiorców) nie będzie ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. W praktyce oznacza to, iż w przypadku opłacenia składek po terminie osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
  2. W przypadku gdy osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym stanie się niezdolna do pracy w okresie istnienia zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia nie straci ona prawa do świadczenia, jeżeli ureguluje zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania tego prawa. Jednakże świadczenie zostanie wtedy wypłacone najprawdopodobniej dopiero po spłaceniu należności.
  3. Nowością będzie również sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku – jeżeli między okresami pobierania zasiłków (tego samego lub innego rodzaju) nie było przerwy albo była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy, to nie będzie można obliczać podstawy wymiaru zasiłku od nowa.
  4. Ogromną zmianą jest również podniesienie wysokości miesięcznego zasiłku chorobowego dla osoby hospitalizowanej – niezależnie bowiem od tego, czy dana osoba przebywa w domu czy w szpitalu zasiłek wyniesie 80% podstawy wymiaru zasiłku.
  5. Ubezpieczonej, w razie urodzenia dziecka po ustaniu w okresie ciąży ubezpieczenia chorobowego na skutek śmierci lub ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński. Jeśli natomiast ubezpieczonej w trakcie ciąży z powyższych przyczyn wygaśnie umowa o pracę (i nie będzie jej zapewnione inne zatrudnienie), to będzie ona uprawniona do pobierania zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.
  6. ZUS będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat. Ubezpieczeni oraz płatnicy składek będą zobligowani do bezpłatnego udostępnienia wszystkich powyższych danych.
  7. Z nielicznymi wyjątkami, odnoszącymi się głównie do kobiet w ciąży oraz osób u których niezdolność do pracy wykształciła się na skutek gruźlicy, za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy, traktowanej przez Ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za niezdolność do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy będzie przysługiwał nie dłużej niż przez 91 dni.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl