Ukraina upomina się o obywateli powołanych do wojska

19.04.2022 | Wiadomości

Nadchodzą duże zmiany dla polskiego rynku pracy. 8 kwietnia 2022 roku Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała projekt ustawy nr 7265, dotyczący zmiany Kodeksu Karnego Ukrainy i ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego. Słowem przypomnienia, stan wojenny na Ukrainie wprowadzono dekretem Prezydenta Ukrainy 24 lutego 2022 roku i został on przedłużony przez Radę Najwyższą Ukrainy do 25 kwietnia. 11 kwietnia projekt skierowano do odpowiednich komisji parlamentarnych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, w razie wprowadzenia na Ukrainie lub w poszczególnych ukraińskich miejscowościach stanu wojennego, wszystkie osoby podlegające poborowi do służby wojskowej podczas mobilizacji, zobowiązane są do powrotu na Ukrainę. Termin powrotu wyznaczono na nie później niż 15 dni od wejścia w życie ustawy. Przepisami mają zostać objęci nie tylko osoby podlegające poborowi do służby, ale też członkowie Gabinetu Ministrów Ukrainy oraz szefowie organów władzy państwowej przebywający poza granicami Ukrainy. Planowane są zmiany w Kodeksie Karnym polegające na wprowadzeniu kary pozbawienia wolności na okres od 5 do 10 lat wobec osób, które zignorują obowiązek powrotu do ojczyzny bez podania ważnej przyczyny. Projekt przewiduje wyjątki od nowych przepisów, które będą mogły usprawiedliwić odmowę powrotu: zakaz wyjazdu z kraju pobytu, klęski żywiołowe, katastrofy czy wypadki, delegacje zagraniczne, pobyt w szpitalu lub inne okoliczności utrudniające wyjazd z kraju pobytu. Fakt posiadania uregulowanego pobytu w innym kraju nie ma wpływu na obowiązek powrotu na Ukrainę. Równocześnie, Rada Najwyższa Ukrainy rozpoczęła pracę nad dodatkowym projektem ustawy o nr 7268, który ma wprowadzić odpowiedzialność karną za nielegalne przekroczenie granicy w czasie wojny przez mężczyzn w wieku poborowym. Mają oni podlegać karze grzywny w wysokości od pięciu do dziesięciu tysięcy nieopodatkowanych dochodów minimalnych (od 85 do 170 tysięcy UAH) lub karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat.

Planowane zmiany z pewnością odbiją się na polskim rynku pracy, który może stracić wielu pracowników będących obywatelami Ukrainy. Choć Ukraina nie posiada narzędzi do egzekwowania planowanych przepisów poza granicami Ukrainy, a więc podjęcie decyzji o powrocie leżeć będzie po stronie obywali tego państwa, należy spodziewać się masowych wyjazdów na Ukrainę. Specjaliści szacują, że do powrotu do kraju może zostać zobowiązanych nawet kilkaset tysięcy pracowników.

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl