Zmiany w ustawie antyzatorowej

02.01.2023 | Wiadomości

Wchodząca w życie 8 grudnia 2022 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadziła szereg ważnych dla biznesu zmian. Nierzetelni dłużnicy zostaną postawieni przed groźbą znacznie surowszych kar za opóźnienia w płatnościach oraz zwiększy się ryzyko kontroli, realizowanej przez urzędników.

Nowelizacja ograniczyła nadto kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie możliwości odstępowania od nałożenia kary. Dotyczy to podmiotów, które same padły ofiarami opieszałych kontrahentów. Teraz nie ma już takiej możliwości. Odstąpienie od wymierzenia kary będzie możliwe jedynie w przypadku siły wyższej. Ponadto, została dodana możliwość rozłożenia kary na raty lub odroczenie jej zapłaty ze względu na ważny interes strony. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność przeglądu swoich wewnętrznych procedur i realizacji płatności.

Ukarany przedsiębiorca będzie uprawniony do 20% bonifikaty w stosunku do nałożonej kary. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia będzie dokonanie zapłaty całej kary w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji i zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji. Uprawnienie to nie przysługuje w razie ponownego ukarania, w którym to przypadku kara przedsiębiorcy wzrasta o 50%.

Bardzo istotną zmianą jest wchodzący w życie dopiero od 24 stycznia 2023 r. zakaz blokowania przez dużych przedsiębiorców możliwości dokonywania przez ich kontrahentów, będącymi mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą przelewów wierzytelności na inne podmioty. Wyłączenie lub ograniczenie cesji wierzytelności stanie się bezskuteczne w przypadku braku terminowej zapłaty. Istotną kwestią jest, że nie będzie to dotyczyło podmiotów publicznych, ani umów zawartych przed wejściem w życie omawianych przepisów.

Nowelizacja wprowadza także zmianę terminu obowiązku składania sprawozdań o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Najwięksi podatnicy CIT czyli ok. 3.000 podmiotów, których listę publikuje resort finansów do 30 września każdego roku, muszą przygotowywać specjalne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowy termin przesłania sprawozdania to 30 kwietnia następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Ponadto, w nowelizacji wprowadzono obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela w danej transakcji handlowej. Do tej pory stosowne oświadczenie składał jedynie dłużnik.

Nowelizacji ustawy została przyjęta przez Sejm 4 listopada 2022 r. 14 listopada 2022r. Prezydent złożył pod nią podpis, a wchodzi w życie w dwóch turach. Niektóre przepisy weszły już od 8 grudnia 2022 r. Pozostałe od 24 stycznia 2023 r.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autorzy:

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl

Kamil Piwowarczyk

Prawnik
+48 22 856 36 60 | k.piwowarczyk@kglegal.pl