Proces inwestycyjno-budowlany A.D. 2021 – czyli jakie zmiany pojawią się w tym roku

05.01.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Nowy Rok to nowe wyzwania, których na pewno nie zabraknie w kwestiach prawnych. Dlatego już na początku tego roku, chcemy przypomnieć i przedstawić Państwu najważniejsze zmiany związane z procesem budowlanym, które czekają nas w 2021 roku.

Zaczynamy od zmiany przepisów z przełomu roku 2020 i 2021, a mianowicie przypominamy, że od dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące efektywności energetycznej budynków, tzw. normy WT2021. Jeszcze w wigilię zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające przepisy przejściowe, wobec czego powinniśmy uniknąć problemów interpretacyjnych związanych z wnioskami, które zostały złożone do 30 grudnia, a jeszcze nierozpatrzone. W tym zakresie należy pamiętać, że budynki będą musiały aktualnie spełniać bardziej rygorystyczne normy dotyczące efektywności energetycznej. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie wykorzystywania w budownictwie rozwiązań proekologicznych oraz wykorzystujących energię odnawialną. Nowe wymogi omówiliśmy szerzej w naszym alercie we wrześniu.

Bez wątpienia w dalszym ciągu rozwijana będzie cyfryzacja procesu budowlanego. Zapewne w lutym wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego, które zostały znowelizowane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta 18 grudnia 2020 r., ale na dzień oddania niniejszego alertu „do druku” nadal czeka na publikację w Dzienniku Ustaw*. Tym samym wprowadzone zostaną rozwiązania dające podstawy prawne do składania wniosków w toku procesu budowlanego w formie elektronicznej. Listę wniosków, które będzie można składać elektronicznie znajdzie Państwo w naszym alercie tutaj.

Ustawa wprowadza bowiem m.in. katalog wniosków, które będzie można składać w formie elektronicznej. Części z nich będzie mogła być formalnie składana już 30 dni po ogłoszeniu ustawy. Pozostała część, w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można składać od 1 lipca 2021 r.

Pozostając w temacie projektu budowlanego przypominamy, że jedynie do dnia 19 września 2021 r. inwestor będzie mógł złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę projekt budowlany wykonany zgodnie z zasadami obowiązującymi przed nowelizacją.

Od września bieżącego roku projekt budowlany będzie składał się z trzech części: (i) projektu zagospodarowania działki lub terenu, (ii) projektu architektoniczno- budowlanego, (iii) projektu technicznego. Zmniejszeniu ulegnie również liczba koniecznych do dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę egzemplarzy projektu budowlanego z 4 do 3. Szersze omówienie nowego projektu budowlanego znajdą Państwo w naszym alercie „projekt budowlany po zmianach” oraz dotyczącym projektu technicznego.

Warto o tym pamiętać, w szczególności podpisując umowy o wykonanie prac projektowych. Jeżeli zamierzają Państwo składać wniosek na dotychczasowych zasadach to musi on zostać wykonany i złożony do 19 września 2021 r. (a że ten dzień wypada w niedzielę, to lepiej zapamiętać datę: piątek 17 września).

Przejdźmy teraz do zmian dopiero planowanych, które nie przeszły jeszcze procesu legislacyjnego. W grudniu 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, zwaną potocznie ustawą „lokal za grunt”, o czym pisaliśmy w naszym alercie nieruchomościowym. Ustawa ta wprowadzi możliwość rozliczenia ceny nieruchomości nabywanej przez inwestora z gminnego zasobu nieruchomości poprzez przekazanie gminie lokali lub całych budynków. Ustawa będzie zawierać narzędzia wspomagające inwestowanie oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez wykorzystanie współpracy pomiędzy samorządami i inwestorami. Ustawa aktualnie została przekazana do Senatu i ma zostać rozpatrzona na posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w dniu 4 stycznia 2021 r. Zgodnie z założeniami ustawa ta miałaby wejść w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Przyjrzeliśmy się również projektom na etapie procesu legalizacyjnego, które można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Na ten moment warto zwrócić uwagę na projekt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które szykuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W uzasadnieniu projektu można znaleźć stwierdzenie, że mają one na celu usprawnienie mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

Najważniejszymi zmianami proponowanymi w projekcie ustawy są: (i)zwiększenie nadzoru wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przez starostów (ii) wprowadzenie dodatkowej przesłanki odwołania darowizny nieruchomości na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego a także między tymi jednostkami. W projekcie ustawy planowane jest dodanie przesłanki odwołania darowizny, którą jest wykorzystywanie nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana, szczególności w przypadku darowizny nieruchomości stanowiącej odpowiednio zasób nieruchomości Skarbu Państwa, województwa lub powiatu, przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, przekazywanych gminie na jej wniosek.

Z pewnością nie są to jedyne zmiany przepisów, które wpływają na realizację procesu inwestycyjno-budowlanego, które przyniesie nam nowy 2021 rok. Będziemy je śledzić i informować Państwa na bieżąco o wszelkich nowościach.

Tymczasem, nasze styczniowe alerty będziemy chcieli poświęcić zagadnieniom niewynikającym z Prawa budowlanego, ale ściśle wpływającym na realizację inwestycji budowlanych, a mianowicie poruszymy kwestie związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Już za tydzień rozpoczniemy od omówienia miejsca planów miejscowych w źródłach prawa i ich relacji do ustaw i rozporządzeń.

* ustawa została opublikowana w dniu 4 stycznia 2021 r.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl