Zmiany w prawie – czerwiec i lipiec 2023 r.

04.07.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Mamy pierwszy wtorek miesiąca, więc tradycyjnie zapraszamy na podsumowanie zmian w prawie.

1. Projekt zmiany Prawa budowlanego trafił do Sejmu

1 czerwca do Sejmu trafił projekt ustawy w Prawie budowlanym, którego wprowadzenie zapowiadano jeszcze w grudniu 2022 r. Wobec tego rozpoczęło się jego procedowanie w parlamencie, a sam projekt został już skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.

W procedowanej ustawie znalazły się zmiany dotyczące m.in. wprowadzenia jednego, ogólnokrajowego systemu służącego do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno- budowlanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (system SOPAB). Więcej o systemie pisaliśmy już w artykułach #140 i #141.

Projektowana ustawa wprowadza także zmiany dotyczące budowy budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2. Zgodnie z procedowaną zmianą nie będą wymagały pozwolenia na budowę, ale będą wymagały zgłoszenia wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Ustawa przewiduje również zmiany w zawiadomieniach o zakończeniu budowy oraz decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie. Tym tematem zajmiemy się szerzej, jak zmiany zostaną przyjęte przez Sejm.

2. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z dniem 1 lipca 2023 r. został zniesiony na terytorium Polski stan zagrożenia epidemicznego, spowodowanego COVID-19. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego niesie ze sobą wiele konsekwencji w różnych aspektach m.in. podatkowych (link) oraz dla pracodawców (link) i dłużników (link), ale i w Prawie budowlanym.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje bowiem koniec obowiązywania art. 31zy(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy covidowej traktuje się jako zawiadomienie o zakończeniu budowy. W tym zakresie procedowane są już jednak zmiany w Sejmie, o czym wspomnieliśmy powyżej.

3. Zmiany w ustawie deweloperskiej – zakaz cesji

W dniu 16 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym („ustawa deweloperska”).

W tym dniu wejdą w życie przepisy zgodnie z którymi nie dokonuje się przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej, a dokonanie takiego przeniesienia jest nieważne – czyli przepisy zakazujące cesji umów. Nie stosuje się tego w przypadku, gdy rezerwujący dokonuje przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej na osobę zaliczaną do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zmiany zajdą również w możliwości dokonywania cesji umów deweloperskich. Nabywca będący stroną umowy deweloperskiej o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy deweloperskiej będzie mógł dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią, w przypadku gdy: (i) umowa ta dotyczy więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wraz z nieruchomością gruntową, na której jest albo ma zostać wybudowany, (ii) w okresie trzech lat poprzedzających przeniesienie tych wierzytelności nie dokonał przeniesienia wierzytelności wynikających z innej umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy deweloperskiej. Powyższe zasady nie będą miały zastosowania, gdy nabywca będzie dokonywał cesji na osobę zaliczaną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności z umowy deweloperskiej z naruszeniem powyższych warunków nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia nieważności tego przeniesienia. W umowie cesji, przenoszący wierzytelności z umowy deweloperskiej będzie zobligowany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku niedokonania cesji innej umowy deweloperskiej w okresie trzech lat poprzedzających zawarcie umowy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 3 lipca 2023 r.

autorzy:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl