Praca zdalna – już jutro!

06.04.2023 | Wiadomości

Ponownie przypominamy, że z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Poniżej przedstawimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które mogą wystąpić w trakcie wdrażania nowych procedur.

Gdzie określamy zasady wykonywania pracy zdalnej?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub pracownikami, regulaminie pracy lub poleceniu pracy zdalnej.

W porozumieniu lub regulaminie określa się m.in.: zasady dotyczące pokrywania przez pracodawcę kosztów, ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu jak i kontroli wykonywania pracy przez pracownika, który wykonuje pracę zdalną jak grupę bądź grupy pracowników którzy są objęcie pracą zdalną.

Jakie tryby pracy zdalnej przewidują przepisy?

Praca zdalna może zostać określona w sposób szczegółowy w umowie o pracę bądź może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Kiedy Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej, m.in. gdy żąda tego pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia bądź pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W jakim zakresie Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika?

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę w zakresie BHP lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Jakie obowiązki spoczywają na Pracodawcy?

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia, m.in.: materiałów i narzędzi pracy, jak również instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy lub do pokrycia niezbędnych kosztów związanych z powyższym.

Jeśli nurtuje Państwa powyższa tematyka, prosimy o kontakt z Kancelarią, udzielimy wszelkich informacji oraz pomożemy wdrożyć mechanizmy dotyczące pracy zdalnej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 6.04.2023 r.

autorzy:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl

Izabela Cybul‑Gruba

Radca prawny
+48 502 469 739 | i.cybul@kglegal.pl